Members

 • Associate Professor
 • Secretary
  • Haruko Inoue
 • M1
  • Shintaro Ishikawa
  • Arisa Ueda
  • Motonari Kambara
  • Yu Yoshida
 • B4
  • Tsumugi Iida
  • Yuto Ueda
  • Kanta Kaneda
  • Katsuyuki Kuyo
  • Syumpei Hatanaka